Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPermohonan Berjaja Gerai JDT

​​​PERMOHONAN KEBENARAN BERJAJA DI BANGUNAN GERAI 

DI BAWAH KAWALAN JABATAN DAERAH TUTONG


  • ​Gerai Kampung Kupang, Tutong 
  • Gerai Mukim Telisai, Tutong 
  • Gerai Kampung Kiudang, Tutong 
  • Gerai Kampung Birau, Tutong 
  • Gerai Kampung Long Mayan, Tutong 

Syarat-Syarat Permohonan : 

  1. ​ Pemohon mestilah terdiri daripada Rakyat Kebawah Duli Yang Maha Muia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan      Negara Brunei Darussalam atau Penduduk Tetap. 
  2.  Jenis jualan makanan dan minuman hendaklah ianya Halal Dari Segi Hukum Syarak. 
  3.  Penentuan meja atau petak jualan akan diuruskan oleh Jabatan Daerah Tutong dan akan dimaklumkan kemudian. 
  4.  Jabatan Daerah Tutong berhak mengeluarkan / memindah / mengubah / menambah peraturan-peraturan atau syarat-syarat dari        masa ke semasa tanpa notis jika difikirkan perlu.  


Sebarang pertanyaan sila hubungi: 


Bahagian Pelesenan dan Penguatkuasaan

Tingkat 2, 

Jabatan Daerah Tutong

No. Tel: +673 4222491/2/3/4/5 ext. 133

e-Mel: bpp.jdt@tutong.gov.bn